Ormosbánya Községi Önkormányzat

5/2003.(IV.01.) sz. rendelet tervezete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos

kötelező helyi közszolgáltatásról

 

 

Ormosbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

/1/ Ormosbánya Községi Önkormányzat a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

 

/2/ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének célja a köztisztasággal, településtisztasággal, a közegészségüggyel, valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.

 

/3/ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátására vonatkozó helyi közszolgáltatás Ormosbánya terjes közigazgatási területére kiterjed.

 

/4/ E rendelet alkalmazásában a települési folyékony hulladék a háztartásokból származó, illetve az ehhez hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

 

2. §

 

Ormosbánya község területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásával a BARCIKA Vízmű Kft-t (továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg.

 

3. §

 

/1/ Az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók közössége (a továbbiakban: tulajdonos) az l.§. (1) bekezdésében foglalt helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. A tulajdonos köteles a háztartásából származó folyékony kommunális hulladékot az erre a célra rendszeresített megfelelő űrtartalmú, megfelelően kialakított szennyvíztárolóban összegyűjteni. Az összegyűjtött folyékony kommunális hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét a jelen rendeletben kijelölt szolgáltatónak bejelenteni köteles.

 

/2/ Az ingatlan tulajdonosa kizárólag a jelen rendeletben kijelölt Szolgáltató települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási tevékenységét veheti igénybe.

 

/3/ A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 2. §. szerinti Szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre, annak teljesítése után az megszűnik. Szolgáltató a teljesítés feltételérői, annak időpontjáról - a megrendelés felvételével egy időben - tájékoztatást ad.

 

/4/ Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége során települési folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladékbegyűjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét

 

a.) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

 

b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

 

A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási munkák ellátása,

a Szolgáltató kötelezettségei

 

4.§.

 

/1/ A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a szolgáltatást elvégezni.

 

/2/ A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a Szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készítésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet l.§ /4/ bekezdésében meghatározott települési folyékony hulladéknak, úgy a Szolgáltató - a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával - a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadhatja az elszállítást.

 

/3/ A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat öt évig megőrizni.

 

/4/ A Szolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges:

 

a.) A közszolgáltatást igénybevevők folyamatos tájékoztatásáról az esetleges panaszok és észrevételek intézéséről a közszolgáltató a Kazincbarcika, Múcsonyi út 2. sz. (48/510-120) központjában, illetve a Kazincbarcika, Munkácsi tér 7.sz. alatti (48/311-099) ügyfélszolgálati iroda működtetésével gondoskodik.

 

b.) A közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

 

/5/ A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől eltérő színű j ó i olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

 

/6/ A gyűjtésre és szállításra használt eszközt közterületen tárolni nem szabad, telephelyen belül a többi járműtől el kell különíteni. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra létesített zárt tárolóban (garázsban) szabad elhelyezni.

 

/7/ A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így különösen felszíni vizekben és vizek mellett nem tisztítható.

 

/8/ A gyűjtést és szállítást végző személyek részére elkülönített fürdési és öltözködési lehetőséget (fekete-fehér öltözőt), továbbá az étkezés előtti kézmosáshoz meleg folyóvizet és fertőtlenítő oldatot kell biztosítani.

 

/9/ A gyűjtést és szállítást végző személynek más célra fel nem használható megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített tárolásáról és rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról gondoskodni kell.

 

/10/ A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi eljárásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja

 

5. §

 

/1/ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás kiszabható díját e rendelet melléklete tartalmazza. Megrendelés esetén a fizetendő díj az e rendeletben megállapított díj és a Szolgáltató által a mindenkori éves költségvetésről szóló törvénynek "a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok" tárgyú melléklete szerint a "Települési folyékony hulladékok ártalmatlanításának támogatása" címén igényelhető költségvetési támogatás különbsége.

 

/2/ A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 m3-e.

A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.

 

/3/ A Szolgáltató minden évben egy alkalommal kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek - önköltségelemzéssel alátámasztott, a Képviselő-testület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változás mértékének függvényében.

 

/4/ A Szolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybe vevője a szolgáltatás teljesítése után köteles kiegyenlíteni. Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

 

/5/ A kötelező közszolgáltatás díját tartalmazó számla szolgáltatással összefüggő adataival kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató vagy megbízottja - egyet nem értése esetén is - 30 napon belül, írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, a többletösszeget és időarányos kamatait visszafizetni vagy a tulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelességébe betudja.

 

Szabálysértések

 

6. §

 

/1/ A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki

 

a.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe (3.§ b.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget (3.§ /1/ bek.)

 

c.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez,

 

d.) települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat 5 évig nem őrzi meg (4.§ /3/ bek.)

 

e.) a települési folyékony hulladékot Ormosbánya község közigazgatási határán kívül eső helységből a község területére illetéktelenül beszállít.

 

/2/ Az /1/ bekezdésében meghatározott esetekben helyszíni bírságot is kiszabhat a községi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának ügyintézője.

 

Települési folyékony hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével

kapcsolatos rendelkezések

 

7. §

 

/1/ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köztisztasági és egyéb kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése az ezzel megbízott ügyintéző feladata.

 

/2/ Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek, és helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

 

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

 

8. §

 

/1/ E rendelet alkalmazásában a Hgt. 59.§ /l/ bekezdésének e,/ pontjában valamint az 59.§ /2/ bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálybalépéséig hulladékkezelőnek kizárólag az e rendelet 2.§.-ában megjelölt Szolgáltató tekinthető.

 

/2/ A kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás

költségeit, elszámolását és díját szigorúan el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

 

E rendeletben foglaltakat 2003.május l-től kell alkalmazni, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

Ormosbánya, 2003. március 28.

 

 

Dr. Sallai Árpád                                                                                  Nagy Tibor

   körjegyző                                                                                         polgármester

 

 

A kihirdetés napja: 2003. április 1..

 

Dr. Sallai Árpád

körjegyző

 

 

 

 

  

Melléklet

az 5/2003.(1V. 01.) számú önkormányzati rendelethez

 

 

 

1. 2003.05.01. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja:

 

Ár: szennyvíz kiemelés és leürítés szippantó gépkocsival:   1.800.- Ft/m3

 

2. A község közműves csatornahálózatára be nem kötött, illetve a közműves csatornahálózattal el nem látott település részein keletkezett folyékony hulladék esetében a fizetendő díj a megállapított díj és a mindenkori hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti támogatás különbsége.

 

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő /szintjelző/ alapján kell meghatározni.

 

 

 

 

Vissza a rendeletekhez