Ormosbánya Község Önkormányzatának

16/1997.(X.01.) sz. rendelete

az ebtartásról

 

 

Ormosbánya Községi Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)  bek. alapján Ormosbánya község területén az ebtartás rendjét a következők szerint szabályozza:

 

 

1. §

 

A rendelet célja

 

A rendelet célja az ebtartás feltételeinek szabályozása oly módon, hogy az ne sértse az ebtartók érdekeit, de legyen összhangban az egészségügyi, környezetvédelmi szabályokkal és vegye figyelembe a helyi sajátosságokat.

 

2. §

 

A rendelet hatálya

 

1.) A rendelet hatálya kiterjed Ormosbánya község bel és külterületén - beleértve a zártkerteket is - lévő összes ingatlanra, azok tulajdonosaira használóira és kezelőire.

 

3. §

 

Az ebtartás általános szabályai

 

A tulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az

 

- ne zavarja a környezetében élők nyugalmát, életvitelét,

- ne sértse a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szomszédjogokat,

- ne szennyezze a környezetet

- ne okozzon anyagi kárt.

 

4. §

 

1.) Olyan lakóépületekben, ahol két, vagy több lakás var az épületben az ebek tenyésztése tilos.

 

2.) A (2) bekezdésben megjelölt épületekben és lakásokban nem tarthatók a 2. sz. mellékletben felsorolt ebek keverékei.

 

3.) A (2) és (3) bekezdésben megállapított tilalmak nem vonatkoznak vakvezető és jelző ebekre.

Vakvezető az az eb, melyet erre a célra speciálisan kiképeztek és igazolvánnyal láttak el.

Jelző ebet csak halláskárosodást szenvedő személy tarthat.

A jelző eb tartásához szakorvosi igazolás, illetve javaslat szükséges.

 

4.) Az ebtartáshoz albérleti lakáshasználat esetén a főbérlő előzetes hozzájárulása szükséges.

 

5. §

 

1.) Az 5. §-ban foglalt tilalmakon túlmenően ingatlanonként legfeljebb két eb tartható.

 

2.) Az ebek szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig tartható az előzőekben engedélyezett létszám felett.

 

3.) A tilalom ellenére tartott ebeket a tulajdonos köteles a felszólítástól számított 30 napon belül eltávolítani, ennek elmulasztása esetén el kell rendelni az ebek kártalanítás nélküli kiirtását a tulajdonos költségére.

 

6. §

 

1.) Tilos ebet tartani közintézmények épületén és udvarán, kivételt képeznek az épületek őrzésére használt őrző-védő ebek.

 

2.) Bekerítetlen ingatlanon tilos az ebet szabadon tartani. A tulajdonos köteles gondoskodni róla, hogy az eb a tartási helyet: szabadon ne hagyhassa el.

 

3.) Harapós, vagy támadó természetű kutya tartásakor erre utaló jelzést kell elhelyezni jól látható módon az ingatlan kerítésén, illetve a lakás ajtaján, és az eb zárt területről való kiszabadulását biztonságos módon meg kell akadályozni.

 

Veszettség elleni védekezés

 

7. §

 

1.) Az eb tulajdonosa köteles az ebet évente, illetve a 3 hónapos kor elérését követő 30 napon belül a saját költségére hatósági, vagy erre a feladatra hatósági jogkörrel felruházott állatorvossal veszettség ellen beoltatni.

 

2.) A veszettség elleni oltás megszervezéséről a körjegyző köteles gondoskodni

 

Ennek érdekében:

 

- hatósági állatorvossal egyezteti az oltás helyét, időpontját.

- az oltás helyét, időpontját, költségeit a helyben szokásos módon

  (hirdetmény, hangosbeszélő) útján közhírré teszi.

- biztosítja az adminisztráció személyi és tárgyi feltételeit.

 

3.) Amennyiben a tulajdonos az ebét nem a körjegyző által szervezett oltáson oltatja be, úgy az oltástól számított 15 napon belül köteles igazolni a körjegyzőnél az eb beoltásának tényét.

 

8. §

 

1.) Védőoltás alól elvont ebnek minősül:

 

- kóbor, gazdátlan eb,

- 3 hónapnál idősebb, veszettség elleni védőoltásról igazolással nem rendelkező eb.

 

2.) A védőoltás alól elvont ebet, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető beteg ebet az önkormányzat kártalanítás nélkül kiirtatja.

 

3.) A beteg eb kiirtását a hatósági állatorvos írásbeli nyilatkozata alapján kell elvégezni.

 

4.) Nem minősül védőoltás alól elvont ebnek a közterületen befogott eb, ha alapos okkal feltételezhető, hogy tulajdonosától ideiglenes jelleggel van távol (megszökött). Ez esetben a 10. § (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

 

5.) Védőoltás ideje alatt a nem kívánt eb térítésmentesen elaltatható.

 

9. §

 

1.) A gazdátlan ebek befogását az Önkormányzat által ezzel a munkával megbízott személy végzi.

 

2.) Ormosbánya község közigazgatási területén befogott ebek 8 napon belül a tulajdonosuknak visszaadhatok. A tulajdonos köteles a kutya beoltottságát bizonyítani, a tartási költségeket megtéríteni.

 

3.) Ha az eb oltatlan – tulajdonosának visszaadni nem lehet – kártalanítás nélkül ki kell irtani.

 

10. §

 

1.) Aki ves2ett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt az intézkedésre jogosultnak (körjegyző, állatorvos) bejelenteni.

 

2.) Ha az eb embert harapott meg, tulajdonosa köteles azt a hatósági állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni, továbbá az eb oltási lapját bemutatni.

 

11. §

 

1.) Az állatorvos az embert harapott ebet, amennyiben az 1 éven belül veszettség ellen oltva van, 14 napig megfigyelés alá helyezi, s annak eredményéről a harapást szenvedett személyt és annak háziorvosát haladéktalanul értesíti.

 

2.) Ha az ebtulajdonos lakhelyén az eb megfigyelése nem megoldott, az ebet a hatósági megfigyelés céljára alkalmas helyre kell beszállítani A megfigyelés alatti kötelező állatorvosi vizsgálat költségei, a telepi megfigyelés tartási költségei, az ebtulajdonost terhelik.

 

12. §

 

Ebek sétáltatása, szállítása

 

1.) Tilos kutyát bevinni:

 

a.) - kereskedelmi, illetve vendéglátóipari egységekbe.

b.) - oktatási, egészségügyi, kulturális intézmények területére,

c.) - játszótérre,

d.) - ügyfélforgalmat lebonyolító hivatalokba.

 

2.) E tilalom nem vonatkozik a vakvezető és jelző kutyákra, továbbá a szolgálat ellátásakor igénybevett rendőr illetve őrző-védő kutyákra,

 

13. §

 

1.) Többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeiben az ebet pórázon kell vezetni.

 

2.) A 30 cm marmagasságon fölüli , valamint a támadó, harapós természetű kutyát a közterületen és a rendeletben kijelölt területen szájkosárral kell ellátni.

 

3.) Az eb sétáltatásáról kizárólag olyan személy gondoskodhat, aki szükség esetén az ebet köteles és képes féken tartani.

 

14. §

 

1.) Ha az eb a közterületet, közös használatú területet, közös használatú helyiséget ürülékkel beszennyezi, az eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletét ellátó személy köteles azonnal az eb ürülékét

 

a.) közterületről,

 

b.) közös használatú területről.

 

c.) közös használatú helyiségből,

 

eltávolítani.

 

15. §

 

1.) A község belterületén ebtenyészetet létesíteni tilos.

A külterületen való létesítéshez be kell szerezni a körjegyző engedélyét.

 

2.) Ebtenyészetnek minősül, ahol egy időben három szukát és egy kant tartanak.

 

16. §

 

1.) Az ebtartással kapcsolatos ügyekben a körjegyző jár el, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló módosított 1957. évi IV. tv. rendelkezései alapján.

 

2.) A körjegyzőség dolgozói jogosultak ellenőrizni az ebtartási szabályokat.

 

17. §

 

Záró rendelkezések

 

Ezen rendelet hatályba lépését követően tiltott vagy korlátozás alá eső ebek - a vonatkozó egyéb szabályok betartása mellett - elhullásukig tarthatók.

 

1.) Aki a rendeletben foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

2.) Jelen rendelet által szabálysértési cselekménynek minősített tényállások megszegőivel szemben a körjegyzőség ezzel megbízott köztisztviselője 100.- Ft-tól - 1.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.

 

3.) Amennyiben a rendeletben meghatározott cselekmény, vagy mulasztás a szabálysértésekről szóló módosított és kiegészített 1968. évi I. tv-ben, vagy a 17/1968.(IV.14.) korm. sz. rendeletben foglalt szabálysértési tényállást megvalósítja, úgy a szerint minősül, és az ott meghatározott szankciót kell alkalmazni.

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

Ormosbánya, 1997. október 1.

 

 

Dr. Sallai Árpád                                                                                  Nagy Tibor

   körjegyző                                                                                        polgármester

 

 

A kihirdetés napja: 1997. október 01.

 

Dr. Sallai Árpád

körjegyző

 

 

 

  

 

 

1. sz. melléklet

 

 

 

 

 

- Pittbull-terrier,

- Fila Brasiliero,

- Perro de Presa Canario,

- Perro de presa Mallorquin,

- Cano de Fela de San Miquel,

- Ca de Bestíar,

- Cane Corso,

- Broholmer,

- Bandog.

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

 

 

- Orosz juhászeb (ovcsarka)

- Beauceai juhászeb

- Abnizzoi juhászeb

- Anatóliai juhászeb

- Flandriái pásztorkutya

- Tátrai hegyikutya

- Pireneusi hegyikutya

- Illyr farkaseb

- Hovawart

- Tibeti mastiff

- Angol mastiff

- Bull terrier

- Basenji

- Groenandael

- Tervueren

- Afrikai oroszlánkutya

- Tosa

- Szarvasagár (Deerhound)

- Akita

- Karéliai medvekutya

- Kelpis

 

 

 

 


 

 

 

 

Ormosbánya Község Önkormányzatának

17/2001.(X.01.) sz. rendelete

az ebtartásról szóló 16/1997.(X.01.) sz. rendelet módosítására

 

 

Ormosbánya Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. felhatalmazása alapján az ebtartás rendjére alkotott 16/1997.(X.01.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. §

 

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

 

2.§ Ez a rendelet Ormosbánya közigazgatási területén tartott ebek  tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki.

 

2. §

 

A R. 3. §-a egészüljön ki egy új bekezdéssel az alábbiak szerint:

 

- ne veszélyeztesse mások életét, testi épségét.

 

3. §

 

A R. 9. § (2) bek. második mondata az alábbiakkal egészül ki:

 

9. § (2) ... a tartási költségeket 500 Ft/nap megtéríteni.

 

4. §

 

A R. 17. § 1-2-3. bek. hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

17.§ (1) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15. §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi.

 

(2) Azzal szemben, aki az ebek oltására, az állatbetegségek bejelentésére, megelőzésére vonatkozó kötelezettségeit elmulasztja az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.

 

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatására Ormosbánya-Rudolftelep körjegyzője jogosult.

 

5. §

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

Ormosbánya, 2001. szeptember 30.

 

 

Dr. Sallai Árpád                                                                                  Nagy Tibor

   körjegyző                                                                                        polgármester

 

 

A kihirdetés napja: 2001. október 1.

 

Dr. Sallai Árpád

körjegyző

 

 

 

 

Vissza a rendeletekhez