Ormosbánya Község Önkormányzatának

15/1997.(X.01.) sz. rendelete

az állattartásról

 

 

Ormosbánya Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. alapján Ormosbánya község területén az állattartás rendjét a következők szerint szabályozza.

 

 

1. §

 

A rendelet célja

 

A rendelet célja az állattartás feltételeinek szabályozása olymódon, hogy az ne sértse az állattartók érdekeit, de legyen összhangban az egészségügyi, környezetvédelmi, építésügyi szabályokkal és vegye figyelembe a helyi sajátosságokat.

 

2. §

 

A rendelet hatálya

 

1.) A rendelet hatálya kiterjed Ormosbánya község bel és külterületére - beleértve a zártkerteket is - az összes ingatlanra, azok tulajdonosaira és használóira, kezelőire.

 

2.) Rendelkezései kiterjednek minden természetes és jogi személynek minősülő szervezetre, aki állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodik.

 

3.) Haszonállatokra, saját szükségletre, vagy gazdasági haszonszerzés céljából tartott emlősökre, baromfikra, egyéb madárfélékre, méhcsaládokra.

 

3. §

 

E rendelet alkalmazásában

 

1.)  a.) Nagytestű haszonállat:

- ló, szarvasmarha, szamár, öszvér,

 

b.) Közepes testű haszonállat:

- sertés, juh, kecske,

 

c.) Kistestű haszonállat:

- szárnyasok (csirke, tyúk, kacsa, liba, gyöngytyúk, pulyka, galamb stb.)

- prémjéért tartott állatok, nyúlt, stb.

 

d.) az a.) c.) pontban fel nem sorolt valamennyi emlős, hal, madár,

hüllő, méhcsalád.

 

2.) Kedvtelésből tartott állatok:

- macska, aranyhörcsög, tengerimalac, díszmadár, díszhal, stb.

 

3.) Üzemszerű állattartás:

 

a.) két, vagy több nagytestű haszonállat,

 

b.) három, vagy több közepes testű haszonállat,

 

c.) kistestű haszonállat, valamint egyéb állat (3. § c/ pont) eladásra történő tenyésztése.

 

4. §

 

Jelen rendelet alkalmazásában az Országos Építésügyi Szabályzatban (továbbiakban: OÉSZ) leírtak az irányadók.

 

5. §

 

Állatok tartásának korlátozása.

 

1.) Tilos a haszonállat-tartás a község emeletes tömbépületében, a Jószerencsét úton és a Fő úton.

 

2.) Valamennyi haszonállat saját szükségletre való tartására van lehetőség, ha a telkek átlagos mérete az OÉSZ. szerinti minimális méretet eléri, illetve meghaladja.

A már megszerzett jogokat - különös tekintettel a kolónia lakásokra - ez a pont nem érinti.

Egyéb esetekben a körjegyző engedélye szükséges.

 

3.) Üzemszerű állattartásra abban az esetben van lehetőség, ha az állattartó rendelkezik a szükséges szakhatósági véleményekkel és engedélyekkel.

 

4.) Haszonállatot tilos közterületen legeltetni.

 

5.) Haszonállatot az ingatlantulajdonos engedélye nélkül tartani tilos.

 

6.) Nagy és közepes testű állatok csak zárt helyen tarthatók. Az állatok elhelyezésére szolgáló új helyiségek létesítéséhez, valamint meglévő helyiségek állattartás céljára való hasznosításához a Körjegyzőség engedélye szükséges.

 

7.) Tilos a galambtartás a társasházi ingatlanokon, kivéve, ha az összes ott lakó hozzájárul.

 

6. §

 

Az állatok elhelyezése.

 

1.) Állatot csak közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi követelményeknek megfelelő körülmények között lehet tartani.

 

2.) Az építési engedélyhez kötött épületek engedélyezése során a rendeletben előírt védőtávolságok betartása az alábbiak szerint kötelező:

 

a.) nagytestű és közepes testű haszonállat esetén az ólnak (kifutónak) lakóépülettől minimum 15 m-re, ásott kúttól 10 m-re kell lennie.

 

b.) kistestű haszonállat esetén az ólnak (kifutónak) lakóépülettől 10 m-re, ásott kúttól 10 m-re kell lennie.

 

3.) Az állatok elhelyezését szolgáló létesítménynek jól tisztíthatónak, hézagmentes padlózatúnak és szilárd burkolatúnak kell lennie.

 

4.) A község olyan településrészein, ahol az állattartásra szolgáló létesítmények, melléképületek korábban létesültek - saját szükségletet kielégítő állattartás esetén - a 6. § 2.a, b pontja, valamint a (3) bekezdésben írt feltétel hiányában Ormosbánya község Körjegyzője engedélyezheti az állattartást.

 

7. §

 

Trágyatárolás

 

1.) Szagártalom csökkentése érdekében kötelező az istálló, ól rendszeres takarítása, időszakonkénti kimeszelése.

A bűzök, gázok áramlását, természetes, vagy mesterséges szellőzéssel a magasba kell terelni.

Az ammóniaképződés csökkentésére az istállón belül és kívül a trágyába, alomanyagba megfelelő szerek keverése, továbbá kellemetlen szagú takarmányok fedett állapotban tartása szükséges.

 

2.) A trágyát, a trágyalét az istállóból folyamatosan az előre elkészített trágyatárolóba kell helyezni.

Ügyelni kell arra, hogy a trágya, vagy a trágyáié a saját és a szomszédos lakótelkek, épületek és egyéb építmények rendeltetésszerű használatát ne akadályozza, azok állagát ne veszélyeztesse, illetőleg használata a környezetre káros hatást (légszennyeződést, szivárgást) ne fejtsen ki. Kisebb mennyiségű trágyát a végleges elhelyezésig - a fentiek figyelembevételével - fedett trágyatárolóban kell gyűjteni.

 

3.) Elő kell segíteni a fertőzésveszély csökkentését, valamint az esetleg fellépő betegség elfojtását.

Ennek érdekében a gazdasági udvart a lakóháztól, illetőleg annak kertjétől lehetőség szerint le kell választani.

 

4.) Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és azok helyiségeit, ólakat, ketreceket hetente legalább egyszer, de szükség szerint többször is ki kell takarítani és mésztejjel, vagy más fertőtlenítővel időszakonként fertőtleníteni kell.

Az ólban, ketrecben található kártevő rágcsálókat rendszeresen kell irtani. A legyek, és más kártevők rendszeres irtásáról gondoskodni kell. Az istállók, ólak elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az állategészségügyi és egyéb beavatkozások elvégzése balesetmentesen történhessen meg.

 

8. §

 

Kihajtásra és legeltetésre vonatkozó előírások

 

1.) A háziállat kihajtásakor a tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az állatok más tulajdonban kárt ne okozzanak és a közterületet ne szennyezzék.

Amennyiben ez mégis megtörténik köteles a gazda a kárt megtéríteni és gondoskodni a szennyezés eltávolításáról.

 

2.) Az állatok legeltetése csak arra kijelölt, engedéllyel is biztosított helyen történhet.

Az állatok gazdája köteles gondoskodni az állatok felügyeletéről és arról, hogy a legeltetés közben azok más tulajdonában kárt ne okozzanak. Amennyiben ez mégis megtörténik, köteles az állatok által okozott kárt a gazda a tulajdonodnak, vagy bérlőnek megtéri tani.

 

3.) Az állatok kihajtására és a legeltetésre minden év márciusától - október közepéig kerülhet sor, Kérelemre ettől a körjegyző engedélyével lehet eltérni.

 

9. §

 

1.) Az állati tetem megsemmisítésének szabályait és annak rendjét a mindenkori hatályos Állategészségügyi Szabályzat tartalmazza.

 

a.) Az önkormányzat intézkedik ideiglenes dögtértároló terület  kialakításáról,

 

b.) A dögkút igénybevételét társulási formában kell megoldani.

 

2.) Az állattartók, nagy és közepes testű haszonállat elhullását haladéktalanul, de legkésőbb 8 órán belül kötelesek bejelenteni az állatorvosnak.

 

3.) Az elhullott állat elszállításáról, illetve ártalmatlanná tételéről a települési önkormányzat gondoskodik.

 

4.) Állati tetemet állatok etetésére felhasználni tilos.

 

5.) Közterületen (legelőn) elhullott állatot azonnal be kell jelenteni a települési önkormányzatnak és az köteles elszállítatni és a tetem helyét fertőtleníteni.

 

10. §

 

Macskatartás

 

1.) Többszintes lakóépületedért a macskatartást a társasház közösség házirendje szabályozhatja.

 

2.) Veszettség ismételt jelentkezése esetén a házimacskák veszettség elleni megelőző védőoltása is elrendelhető.

 

11. §

 

1.) A kedvtelésből tartott egyéb állatok az állategészségügyi szabályok betartása mellett korlátozás nélkül tarthatók.

 

12. §

 

1.) A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségvédelmi, növényvédelmi stb.) jogszabályok betartásával - erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja.

Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani szigorúan tilos.

 

2.) Méhészetet létesíteni többlakásos lakóháznak udvarán és közös használatú kertjében csak az összes lakás tulajdonosának, vagy bérlőjének hozzájárulásával és a (3) bek.-ben foglaltak egyidejű betartása mellett lehet.

 

3.) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanától 4 m-re, használatban lévő úttól számítót 10 m távolságon túl szabad csak elhelyezni.

 

4.) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 m távolságot megtartani nem lehet, a méheknek - ellenkező irányban - legalább 3 m magas, tömör kerítés, vagy élősövény létesítésével - a magasban való kirepülését kell biztosítani.

 

13. §

 

Állattartás megtiltása

 

1.) Az állattartást meg kell tiltani, ha:

 

a.) az állattartás nem felel meg a jelen rendeletben írt feltételeknek és annak feltételei belátható időn belül nem biztosíthatók.

 

b.) az állattartó - előzetes felszólítás ellenére - az állattartás jelen rendeletben szabályozott feltételeit határidőre nem teljesítette.

 

c.) az állattartás a környék lakóinak nyugalmát, ingatlanuk  rendeltetésszerű használatát zavarja, az elemi együttélési szabályokat sérti, és ezt a tényt a szakhatóság véleménye is megalapozottnak ítéli.

 

2.) Az állattartás megtiltása esetén az állattartó az elrendeléstől számított 30 napon belül az állattartást önként megszüntetheti, ennek elmaradása esetén annak hatósági úton történő végrehajtását kell elrendelni.

 

3.) Az állattartás megtiltását illetően a község körjegyzője dönt.

 

14. §

 

Szabálysértési rendelkezések.

 

Aki a rendeletben foglaltakat megszegi és magatartása, mulasztása súlyosabb szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősül, szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

15. §

 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések.

 

1.) Jelen rendelet szabályai nem vonatkoznak az alkalmi cirkuszi rendezvényekre, valamint az állatkiállításra.

 

2.) A község területén az ebtartást külön rendelet szabályozza.

 

3.) E rendelet hatálybalépése előtt meglévő haszon és egyéb állatok elhullásukig, vagy természetes elfogyásukig számuktól függően Ormosbánya község Körjegyzőjének engedélyével tarthatók.

 

16. §

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 10/1993.(VI.10.) sz. állattartásról szóló rendelet hatályát veszti.

 

 

Ormsobánya, 1997. szeptember 30.

 

 

Dr. Sallai Árpád                                                                                  Nagy Tibor

   körjegyző                                                                                         polgármester

 

 

A kihirdetés napja: 1997. október 01.

 

Dr. Sallai Árpád

körjegyző

 

 

 

 


 

 

 

Ormosbánya Községi Önkormányzat

18/2001.(X.01.) sz. rendelete

az állattartásról szóló 15/1997.(X.01.) sz.

rendelete módosításáról

 

 

Ormosbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az állattartásról szóló 15/1997.(X.01.) számú helyi rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. §

 

A R. 5. § 6.) bekezdése az alábbi új szabályozással egészül ki:

 

R. 5. § 6.) Az állattartási tevékenység szüneteltetése vagy megszüntetése

után az épület állattartás céljára való további hasznosításához

új engedély megszerzése szükséges.

 

2. §

 

A R. 7.§ 2.) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi új szabályozás kerül:

 

R. 7. § 2.) Kisebb mennyiségű trágyát a végleges elhelyezésig - a fentiek

figyelembevételével - fedett, vízzáró módon kiképzett

trágyatárolókban kell gyűjteni.

 

3. §

 

A R. 7. §-a egy új 5.) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

 

R. 7. § 5.) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

 

4.§

 

A R. 12. § 1.) pontjának utolsó mondata kiegészül az alábbi szövegrésszel:

 

R. 12. § 1.) ... valamint a község belterületének sűrűn lakott részén ...

 

5. §

 

A R. 14. §-a helyébe az alábbi új szabályozás kerül:

 

R. 14. § 1.) Aki e rendeletben foglaltakat megszegi és magatartása, mulasztása

súlyosabb szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő szabálysértést követ el az 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

2.) A szabálysértésen tetten ért elkövetőt 500-tól 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja Ormosbánya-Rudolftelep körjegyzőjének erre felhatalmazott dolgozója.

 

6. §

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

 

Ormosbánya, 2001. szeptember 26.

 

 

Dr. Sallai Árpád                                                                                  Nagy Tibor

   körjegyző                                                                                          polgármester

 

 

A kihirdetés napja: 2001. október 01.

 

Dr. Sallai Árpád

körjegyző

 

 

 

 

Vissza a rendeletekhez