Ormosbánya Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

11/2003.(VII.01. ) sz. rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és

elhelyezésére vonatkozó szabályokról

 

 

Ormosbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv.23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

Általános rendelkezések

 

1. §

 

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek biztosítják a környezet, valamint a lakosság egészségének védelmét, a természeti és épített környezet megóvását, Ormosbánya község területén keletkezett települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával, elhelyezésével összefüggő feladatok eredményes végrehajtását és a közszolgáltatás igénybevételének rendéjét.

 

A rendelet hatálya

 

2. §

 

(1) A rendelet hatálya Ormosbánya község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

 

(2) A jelen rendeletben szabályozott hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Ormosbánya község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosánál keletkező települési szilárd hulladékra.

 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, a birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

 

(4) Ormosbánya közigazgatási területén 2003. január 1-ét megelőzően már működött, közszolgáltatási szerződés alapján a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása, melyet a szerződő felek a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. hatályba lépéséig a tö0rvény 59. § (1) bekezdés l./ pontja szerinti jogszabályban meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelően módosítottak.

 

(5) A szerződés a Törvény értelmében a módosítástól számított 10 évig marad érvényben.

 

(6) A hulladékkezelési szolgáltatás teljesítését a kizárólagos jogosult hulladékkezelő, az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt.(3700 Kazincbarcika, Ipari u.2.)

(továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás

 

3. §

 

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

 

a./ A közterületen keletkező, valamint az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállító eszközeihez rendszeresített és a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben vagy a rendeletben megjelölt

egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására.

 

b./ Az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására.

 

4. §

 

(1) A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosok felé:

 

a./ A Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa ingyenesen rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása.

 

b./ A Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a

Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék

évente kétszer - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtésére és elszállítása.

 

c./ A közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a

Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása.

 

(2) A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint az általa ténylegesen el - végzett lakossági közszolgáltatási díjának számlázására Ormosbánya Község Önkormányzata felé.

 

(3) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató és Ormosbánya Községi Önkormányzat megállapodása alapján az önkormányzat évente rendeletében állapítja meg.  A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja e rendelet hatályba lépését követően - 110 1 űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve hetenkénti egyszeri ürítéssel - 185 Ft/ürítés + ÁFA

A közszolgáltató rendelkezésre állását a hetenkénti hulladékszállítás biztosításával igazoltnak kell tekinteni

.

(4) A nem magánszemélyek részére biztosított közszolgáltatási díj megfizetése a szolgáltató és igénybevevő között közvetlenül létrejövő szerződésben meghatározottak szerint kerül számlázásra és a nem magánszemélyek közvetlenül kötelesek megfizetni a Közszolgáltatónak.

 

A közszolgáltatási szerződés és a közszolgáltatási jogviszony

tartalma

 

5. §

 

Ormosbánya Község Önkormányzata - hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályok által előírtak betartásával - a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartására vonatkozó közszolgáltatási ellátási szerződést kötött. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

 

6. §

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a jelen rendelet alapján szervezett közszolgáltatás igénybevételére, azaz az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni az Önkormányzat felé, ha tulajdonosváltozás, illetve egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

 

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség azon beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik.

 

(4) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 13.§-ában foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

 

7. §

 

(1) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

 

(2) A jogviszony kezdő napja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

 

(3) A hulladék begyűjtése hetente egy alkalommal történik, a begyűjtés időpontját a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonosokat a (2) bekezdésben foglaltak szerint értesíti.

 

(4) A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltatóval szerződést kötni.

 

(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezetszennyezést megelőző, károsítást kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A rendszeres háztartási szilárd hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a Közszolgáltató gyűjtőedénye mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít.

 

(6) A tartósan keletkező többlethulladék elszállítására a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa egyedi szerződésben állapodhat meg.

 

(7) Az ingatlantulajdonosoknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa.

 

(8) A Közszolgáltató köteles 1 db. a szállítóeszközéhez rendszeresített 110 1 űrtartalmú gyűjtőedényt ingyenesen az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, az ingatlantulajdonos, vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

 

(9) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni oly módon, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férhessenek hozzá.

 

(10)Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

 

(11)A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

(12) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette. A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni.

 

(13) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti cseréjéről az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

 

(14) A gyűjtőedényekből a hulladék kiszóródása, a közterület szennyezése tilos. A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő begyűjtés, illetve szállítás során történő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

 

(15) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

 

(16) Az ingatlantulajdonos köteles a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezett szennyezését, károsítását, veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

 

8. §

 

(1) A nagy darabos települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról a Közszolgáltató évente két alkalommal a közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.

 

(2) A nagy darabos hulladékot az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.

 

(3) Az elszállítandó nagy darabos hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

9. §

 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosoknak a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetni (továbbiakban: közszolgáltatási díj),mely alól az önkormányzat képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adóját fizetők részére mentességet biztosít.

 

Záró rendelkezések

 

10. §

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egy időben hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 7/1996.(VII. 01.), 9/1998.(VI. 05.), a 13/2001.(VI. 01) sz. önkormányzati rendelet.

 

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

 

(3) Jelen rendelet alkalmazásában:

 

Települési szilárd hulladék:

 

Háztartási hulladék: Az ember mindennapi élete során, a pihenés,

üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak

közös használati helyiségeiben és területein, valamint az

intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

 

Közterületi hulladék: Közforgalmú és zöldterületeken keletkező

hulladék.

 

Nagy darabos hulladék: A településen a háztartásokban keletkezett

azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési

tárgyak, eszközök és anyagok), amelyek a közszolgáltatás

keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhetők el.

 

Hulladékkezelő: Aki a települési szilárd hulladékot gazdasági

tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi

.

Veszélyes hulladék: Az olyan hulladék, amely a Hulladékgazdálkodásról

szóló tv. 2.számú mellékletében felsorolt tulajdonosok

közül eggyel, vagy többel rendelkezik, illetve

ilyen anyagokat, vagy összetevőket tartalmaz, eredete, ősz -

szetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre

nézve kockázatot jelent.

 

Gazdálkodó szervezet: Egyéni vállalkozás, jogi és jogi személyiséggel

nem rendelkező egyesület, alapítvány, gazdasági társaság.

 

Közszolgáltatási díj: A rendelet hatálya alá tartozó települési

szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési közszolgáltatás

igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a

Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott

díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

 

 

Ormosbánya, 2003. június 25.

 

 

Dr. Sallai Árpád                                                                                  Nagy Tibor

   körjegyző                                                                                         polgármester

 

 

A kihirdetés napja: 2003. július 1.

 

Dr. Sallai Árpád

körjegyző

 

 

 

 

Vissza a rendeletekhez